Adatvédelmi Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató a Klíma Online Kft. elektronikus rendszerén
(https://klima-online.hu/ajanlatkeres/) beküldött klíma szereléssel, és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos üzenetek és ajánlatkérések során rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozik.

 

Adatkezelő:   Klíma Online Kft. (a továbbiakban: Kft.)

Székhely:       1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 63/A.

Postacím:       u.a.

E-mail:           info@klima-online.hu

Telefon:         +36 30 44 55 111

Adószám:       23818516-2-42

Cégjegyzékszám:      01-09979514

 

A Kft. az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

I. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályos szövege elérhető:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

 

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Hatályos szövege elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257

 

 1. Az ajánlatkérés, üzenetküldés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

 

1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Név:    Az adatkezelés célja az adott személy azonosítása

E-mail cím:     A Kft. és az üzenet küldője közötti kapcsolattartást szolgálja

Telefonszám:   Az üzenet küldőjének azon elérhetősége, amelyen az ajánlatkéréssel, illetve az
üzenettel kapcsolatban a Kft. kapcsolatot tarthat.

 

Az üzenet, az ajánlatkérés szövege nem szükséges, hogy további személyes adatot tartalmazzon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a klíma szereléssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatkérés, üzenetküldés során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

A Kft. a szolgáltatással kapcsolatos ajánlatkérés során megadott kapcsolattartási adatokat, amennyiben nem jön létre a szerződés, az ajánlati kötöttség fennállásának határidejéig, a szerződés létrejötte esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti polgári jogi igény érvényesítésére nyitva álló határidő lejártáig kezeli.

Az egyéb üzenetekkel kapcsolatban megadott személyes adatokat az üzenetekben felmerült kérdések megválaszolásáig kezeli a Kft.

 

III. A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok

 

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

IP cím: Az ajánlatot kérő vagy üzenetküldő felhasználó eszközéhez tartozó, az internetszolgáltató által kiosztott azonosító szám. Az IP címet a Kft. az informatikai rendszer biztonságának fenntartása céljából kezeli.

Az üzenetküldés időpontja: A Kft. a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

 

A személyes adatokhoz a Kft. tagjai, munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

 

A Kft. csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára, így például, ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Kft.-t, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó dokumentumok továbbítását kéri.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

A Kft. a megadott személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A Kft. megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen, így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

 1. Sütik (cookie) kezelése

 

A cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

 

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az érintett előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az  első látogatás megkezdésekor ad rövid tájékoztatást. Ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Kft. az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja az érintettet, és kéri a hozzájárulását.

A Kft. nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban a Kft. nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

 1. A hozzáféréshez való jog

 

Az érintett jogosult, hogy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Kft. milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig kezeli; továbbá, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

A Kft. a személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére díjmentesen bocsátja a rendelkezésére.

 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Kft. köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti valamely személyes adatának módosítását (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A kérelmet a Kft. legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

 1. A törléshez való jog

 

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak a törlését. A kérelmet a Kft. legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

 1. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

 

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a személyes adatait zárolják (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait a Kft. jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait a Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Kft. tovább tárolja a személyes adatot, majd ezt követően törli az adatokat.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Kft. a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Kft.-nek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Kft. a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 

 • panaszt nyújthat be a Kft.-nél,
 • bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu), vagy

 

 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso A Kft. székhelye alapján a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.